Regulamin sklepu

Sklep internetowy lukasiewiczodrozwodow.pl jest prowadzony jest przez Katarzynę Łukasiewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Katarzyna Łukasiewicz, z siedzibą w Warszawie (00-028), ul. Bracka 20/7A, NIP: 7010040051.

Niniejszy Regulamin jest skierowany do Kupujących korzystających ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.lukasiewiczodrozwodow.pl.

Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług z Kupującymi na odległość lub umów o świadczenie usług w siedzibie Sprzedawcy, za pośrednictwem Sklepu.

W każdej sprawie związanej z funkcjonowaniem Sklepu, możliwy jest kontakt pod adresem email: kontakt@lukasiewiczodrozwodow.pl.

Definicje:

Regulamin – niniejszy regulamin.

Administrator – Kancelaria Adwokacka Katarzyna Łukasiewicz z siedzibą w Warszawie (00-028), ul. Bracka 20/7A.

Sprzedawca – Katarzyna Łukasiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Katarzyna Łukasiewicz z siedzibą w Warszawie (02-566), ul. Puławska 12A/6, NIP: 7010040051.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem internetowym lukasiewiczodrozwodow.pl.

Konsument – osoba fizyczna zawierająca z usługodawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kupujący – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu Produktu lub Usługi w Sklepie.

Produkt – treść cyfrowa, którą Kupujący może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu – w szczególności może to być arkusz kalkulacyjny lub wzór dokumentu. Produkt jest w formie pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości Produktu.

Usługa – konsultacja prawna świadczona drogą elektroniczną lub w siedzibie Sprzedawcy przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Cena – wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto (razem z podatkiem VAT) i są podane w polskich złotych.

Zakup Produktu

 1. Zakupu Produktu za pośrednictwem Sklepu może dokonać wyłącznie Kupujący, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Kupujący składa zamówienie poprzez dodanie Produktu do koszyka.
 3. Po dodaniu Produktu do koszyka, Kupujący powinien kliknąć w przycisk „Kup teraz” lub o innym równoważnym sformułowaniu, w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę zamówienia.
 4. Na stronie zamówienia, Kupujący powinien wypełnić formularz zamówienia, a następnie przejść do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę” lub o innym równoważnym sformułowaniu.
 5. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać.
 6. Płatność realizowana jest za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl.
 7. Dostępne metody płatności to szybki przelew elektroniczny i inne formy oferowane przez przelewy24.pl.
 8. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Kupującym a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Kupującego Produktu, a Kupującemu wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu.
 9. Zakupiony przez Kupującego Produkt zostanie automatycznie wysłany do Kupującego na podany w zamówieniu email.
 10. Jeśli w opisie Produktu w Sklepie wskazano inny termin wysłania Produktu, obowiązują zasady wskazane w opisie.
 11. Sprzedawca ma prawo do organizowania promocji na Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu.

Korzystanie z Produktu

 1. Do prawidłowego korzystania z Produktu wystarczające jest posiadanie przez Kupującego standardowego systemu operacyjnego, programu Adobe Acrobat Reader oraz pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office, w tym programu Excel.
 2. Odpowiedniki programu Excel, mogą spowodować, że Produkt nie będzie działał poprawnie.
 3. W przypadku, gdy Kupujący nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony Materiał, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem kontakt@lukasiewiczodrozwodow.pl
 4. Sprzedawca nie udziela Kupującemu pomocy prawnej przy korzystaniu z Produktu, chyba, że w opisie Produktu wskazano inaczej.

Zakup Usługi

 1. Zakupu Usługi za pośrednictwem Sklepu może dokonać wyłącznie Kupujący, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Kupujący składa zamówienie poprzez wybranie interesującego go terminu wykonania Usługi z kalendarza dostępnych terminów i następnie dodanie Usługi do koszyka.
 3. Po dodaniu Usługi do koszyka, Kupujący powinien kliknąć w przycisk „Kup teraz” lub o innym równoważnym sformułowaniu, w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę zamówienia.
 4. Na stronie zamówienia, Kupujący powinien wypełnić formularz zamówienia, a następnie przejść do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę” lub o innym równoważnym sformułowaniu.
 5. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać.
 6. Płatność realizowana jest za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl.
 7. Dostępne metody płatności to szybki przelew elektroniczny i inne formy oferowane przez przelewy24.pl.
 8. Sprzedawca ma prawo do organizowania promocji na Usługi sprzedawane za pośrednictwem Sklepu.

Korzystanie z Usługi

 1. Zakupiona przez Kupującego Usługa odbędzie się zgodnie z terminem określonym przez Kupującego.
 2. Usługa obędzie się w formie konsultacji elektronicznej lub w siedzibie Sprzedawcy, w zależności od rodzaju kupionej Usługi.
 3. Usługi zostanie wykonana w oparciu o stan faktyczny podany przez Kupującego.
 4. Czas trwania Usługi zależy od wybranej opcji przez Kupującego w momencie zakupu Usługi i jest wskazany w opisie Usługi.
 5. Po przekroczeniu czasu trwania Usługi, Sprzedawca zakończy wykonywanie Usługi.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odwołania konsultacji z niezależnych od niego powodów. W takim przypadku Sprzedawca zwróci Kupującemu Cenę Usług.
 7. Z umówionej konsultacji prawnej Usługobiorca może zrezygnować w każdym czasie przed rozpoczęciem wykonywania Usługi.
 8. Rozpoczęcie wykonywania Usługi to czas nawiązania połączenia telefonicznego, połączenia przy pomocy wybranego komunikatora internetowego lub innego wybranego do zrealizowania Usługi narzędzia, a także rozpoczęcie spotkania w siedzibie Sprzedawcy celem wykonania Usługi.
 9. Termin wykonania Usługi może zostać zmieniony za porozumieniem Sprzedawcy i Kupującego.


Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Jeśli w toku zakupu Kupujący będący Konsumentem wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci zakupionego Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, traci on prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną (uszkodzony plik, nieodpowiedni format) lub prawną.
 2. W przypadku, gdy Kupujący stwierdzi wadę Produktu, powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją.
 5. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Sprzedawca wezwie Kupującego do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Kupującego uznał za uzasadnione.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały uregulowane w Polityce prywatności.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Obowiązywanie i zmiany Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 08.05.2023 r.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji bez uszczerbku dla umów zawartych przed wprowadzeniem zmiany.